joi, 23 iulie 2009

Calendar activităţi august - septembrie 2009

3 august 2009 – se afişează listele definitive cu repartiţia buget/taxa la programele de licenţă, pentru studenţii anilor II şi III (Listele vor fi afişate la avizierele fiecărei facultăţi. Varianta electronică poate fi accesată pe site-ul facultăţii respective)

3 august 2009 – se susţine examenul pentru admiterea la programele de masterat de aprofundare

4 august 2009 – se susţine examenul pentru admiterea la programele de masterat complementar

5 august 2009 – se afişează rezultatele admiterii la programele de masterat

6-8 august 2009 – se plăteşte jumătate din taxa de şcolarizare pentru anul I de masterat

9 august 2009 – se afişează listele finale ale admiterii la programele de masterat

10-24 august 2009 – se desfăşoară BUCHAREST SUMMER UNIVERSITY ediţia a V-a

17 august – 15 septembrie 2009 – se completează cererile de cazare de către studenţii admişi în anul I la programele de licenţă şi masterat

23 septembrie 2009 – se afişează rezultatele procesului de cazare în cămine pentru studenţii admişi în anul I la programele de licenţă şi masterat

24-25 septembrie 2009 – se pot depune eventualele contestaţii cu privire la rezultatele cazării

26 septembrie 2009 – se afişează răspunsurile la contestaţiile privind cazarea

26-30 septembrie 2009 – se ridică contractele şi legitimaţiile de cămin de către studenţii admişi în anul I la programele de licenţă şi masterat

26 septembrie – 1 octombrie 2009 – se ocupă locurile în cămine de către studenţii beneficiari

luni, 20 iulie 2009

Important pentru candidatii la masterat, absolventi ASE 2008-2009

Absolventii programelor de licenta ai ASE, promotia 2008-2009, se pot inscrie la masteratele ASE, in Bucuresti, fara sa prezinte documente scolare de absolvire a licentei (diploma de licenta, anexa la diploma, adeverinta), deoarece se va face cautarea automata in Baza de date.

ATENTIE! Facilitatea este valabila doar pentru promotia 2008-2009!

Anunt cazare anul I

Candidaţii români admişi în anul I, sesiunea iulie-august 2009, care doresc cazarea în căminele Academiei de Studii Economice din Bucureşti pentru anul universitar 2009-2010, vor completa cererile de cazare în variantă electronică în perioada 17 august - 15 septembrie 2009, accesând site-ul http://social.ase.ro/.
Repartizarea studenţilor în cămine se va face, în limita locurilor disponibile, în funcţie de rezultatele profesionale. Pentru studenţii din anul I, admişi în urma sesiunii iulie- august 2009, media de cazare este dată de nota obţinută la concursul de admitere.

Studenţii care au o situaţie socială precară pot solicita cazarea pe motive sociale. Aceştia trebuie să depună, în perioada 07 – 11 septembrie 2009, la secretariatele facultăţilor, o cerere-tip însoţită de documentele doveditoare, putând totodată opta şi pentru obţinerea unei bursei sociale.

Stuenţii care doresc cazare pe motiv medical (prevăzut în art. 5 din Metodologia privind cazarea studenţilor în căminele studenţeşti în anul universitar 2009-2010) trebuie să depună dosarul medical la sediul Serviciului Cazare Studenţi (cămin Moxa A, etaj 1, camera 8) în perioada 01 – 11 septembrie 2009. Analiza şi soluţionarea dosarelor sociale şi medicale se efectuează de către Comisia de cazare.
Eliberarea legitimaţiilor de cămin şi a contractelor de cazare se va face de către Comisia de cazare constituită la nivel de universitate, în perioada 26 – 30 septembrie 2009, pe baza cărţii de identitate şi a semnăturii studenţilor care au solicitat locuri de cazare.

Candidaţii străini admişi în anul I de licenţă în sesiunea iulie-august 2009, vor depune cereri de cazare exclusiv la Biroul Relaţii Internaţionale cu Cetăţenii Străini din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, sala 0127, completând o cerere scrisă pe formularul tip, în perioada 01 - 14 septembrie 2009. Programul de depunere a cererilor de cazare este, de luni până joi, între orele 09:00 – 15:00 şi vineri, între orele 09:00 - 12:00.

Pentru studenţii străini care se încadrează în prevederile art. 23 al Metodologiei privind cazarea studenţilor în căminele studenţeşti în anul universitar 2009-2010, eliberarea contractelor şi a legitimaţiilor de cazare se va face în aceeaşi perioadă cu cea destinată studenţilor români, respectiv 26 - 30 septembrie 2009.

Pentru obţinerea mai multor informaţii vă rugăm să consultaţi Metodologia privind cazarea studenţilor în căminele studenţeşti în anul universitar 2009–2010, accesând site-ul http://social.ase.ro/, respectiv http://senstud.ase.ro/.

sâmbătă, 11 iulie 2009

Depunere dosare sociale

În data de 8 iulie 2009 în cadrul Biroului de Senat ASE a fost aprobată "METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN SOCIAL PENTRU STUDENŢII DE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU PREZENŢĂ ÎN CAMPUS, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2009-2010".

Conform Art. 2. alin. 2 Studenţii care solicită bursă socială trebuie să depună, la secretariatele facultăţilor, o cerere însoţită de documentele care dovedesc situaţia socială, în perioada 14-17 iulie 2009, pentru anii II şi III de la programele de licenţă şi anul II de la programele de masterat, respectiv în perioada 07 – 11 septembrie 2009, pentru studenţii admişi în anul I la programele de licenţă şi masterat.


Conform "REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ PENTRU PROGRAMELE DE LICENŢĂ", Capitolul VIII privind "CLASIFICAREA STUDENŢILOR PENTRU OCUPAREA ANUALĂ A LOCURILOR DE LA BUGET"

Art. 62. În conformitate cu articolul 7 din prezentul Regulament, locurile finanţate de la buget se ocupă anual, în funcţie de punctele-credit acumulate de la începutul studiilor şi media generală la finele anului anterior. Fac excepţie studenţii de la buget, care îndeplinesc condiţiile pentru a primi bursă socială, care îşi păstrează forma de finanţare. Alocarea se face pe tranşe de puncte-credit.

Art. 63. În cazurile sociale vor fi încadraţi studenţii integralişti, aflaţi în una din următoarele situaţii (adresa M.Ed.C. nr. 48989/25.11.2005):
a) orfani, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
b) proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie;
c) proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi şi/sau studenţi – în
întreţinere şi care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie.

Aşadar dacă eşti caz social student fiind anii II sau III de la programele de licenţă sau anul II de la programele de masterat(vezi mai sus), depune-ţi dosarul de bursă socială în perioada 14-17 iulie 2009. Spune-le şi colegilor tăi!

P.S. din păcate aşa s-a hotărât...nu mai rămâne decât să promovăm acest mesaj între colegii noştri!!!

P.P.S. Conform Regulamentului privind activitatea didactică pentru programele de licenţă, Art. 72. Dosarele pentru cazurile sociale vor conţine documente din care să rezulte încadrarea într-una din situaţiile legale, după cum urmează:
a) Adeverinţă de venituri salariale ale părinţilor sau declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unor astfel de venituri;
b) Pentru venituri, altele decât cele salariale: documente emise de circumscripţia
financiară sau de serviciul public de specialitate din cadrul primăriilor în raza cărora locuiesc solicitanţii. Veniturile se referă la anul financiar încheiat anterior ;
c) Documente din care rezultă că solicitanţii sunt orfani sau provin din case de copii sau plasamente familiale;
d) Documente din care rezultă că solicitanţii provin din familii cu mai mulţi copii – elevi sau studenţi (certificate sau adeverinţe de la primării, şcoli şi/sau facultăţi).

joi, 9 iulie 2009